Huỳnh Thị Tư - Chức vụ Tổ trưởng Tổ 1

Vũ Thùy Linh - Chức vụ Giáo viên

Lương Thị Tuyết - Chức vụ Giáo viên 

Đào Quốc Khánh - Chức vụ Giáo viên

Nguyễn Thị Hậu - Chức vụ Giáo viên

Phan Thị Tuyết - Chức vụ Giáo viên

Nguyễn Thị Bân - Chức vụ Giáo viên

Nguyễn Thị Ba - Chức vụ Giáo viên

Lê Danh Chương - Chức vụ Giáo viên

Nguyễn Thị Hòa - Chức vụ Giáo viên

Nguyễn Thị Huyên - Chức vụ Giáo viên

Dương Thị Hằng - Chức vụ Giáo viên

Đào Thúy Kiều - Chức vụ Giáo viên