Wednesday, 03/03/2021 - 10:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học xã Quân Chu

Kế hoạch hội nghị viên chức năm học 2020-2021

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG TH XÃ QUÂN CHU

               

Số: 88/ KH-THXQC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Quân Chu, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

         Thực hiện cv hướng dẫn Số: 557/PGDĐT ngày 13/10/2020 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức người lao động đối với các trường MN,TH,THCS năm học 2020-2021.

        Trường Tiểu học Quân Chu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị CBVC năm 2020-2021với những nội dung như sau:

          A- Mục đích yêu cầu:

I. Mục đích

     1. Hội nghị cán bộ công chức viên chức, người lao động là hội nghị phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ nhà giáo, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2020-2021 và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị văn hóa.

     2. Thông qua hội nghị để phát động trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua: "Hai tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", nữ CBGV, CNV "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; các cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá và gia đình nhà giáo văn hoá", "Xây dựng trường học Xanh - Sạch ­- Đẹp", "Phòng chống các tệ nạn xã hội" và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và địa phương phát động. 

     3. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã được phát động, triển khai từ những năm học trước, rút ra bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm học 2020-2021 góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021.

II. Yêu cầu

- Hội nghị phải được tiến hành thực sự dân chủ, đoàn kết, thiết thực, quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 04/QĐ-BGD&ĐT của Bộ BGD&ĐT.

- Căn cứ Điều 5 Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Hiệu trưởng phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian đề ra.   

B- Thời gian, tiến trình tổ chức Hội nghị.

1.Thời gian: Hội nghị trù bị: 14 giờ 16/10/2020; Hội nghị chính thức13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2020.

2. Thành phần tham dự:

- Đại biểu: Đại diện Đảng ủy; chính quyền địa phương 01 người.

- Đại diện CMHS: 01 người.

- Toàn thể CBGV-NV: 32 đ/c.

3-Tiêu đề Hội nghị:

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2020-2021

                                      Quân Chu, ngày 20 tháng 10năm 2020.

          * Chương trình Hội nghị gồm các bước sau:

          * Khai mạc – Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu (Đ/c Luận)

          * Bầu đoàn chủ tịch gồm: Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, đại diện viên chức tiêu biểu. Dự kiến (Đ/c Ty; Đ/c Thúy; Đ/c Luận)

Đoàn chủ tịch đề xuất 2 thư ký: 1 thư ký ghi biên bản, 1 thư ký ghi nghị quyết Hội nghị.(Dự kiến Đ/c Thìn ghi biên bản,đ/c Dung ghi NQ)

          * Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị:

          1- Đại diện đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Hội nghị.

          2 – Hiệu trưởng trình bày: Báo cáo

          - Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị của năm học 2019 – 2020

          - Những biện pháp và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -2021(Đã tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị trù bị).

          3- Chủ tịch Công đoàn thông qua :

          - Báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của CBGV được tập hợp từ cấp tổ, tập hợp đăng kí thi đua đầu năm học của tập thể, cá nhân trong đơn vị.

          4- Báo cáo thu chi và quản lý quỹ ngân sách.(Đ/c Điệp).

          5- Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân.(Đ/c: Bùi Thị Ngọc Ninh).

          6- Bổ xung các loại quy chế hoạt động nội bộ: (Nội quy dân chủ trường học: Đ/c Ty); (Quy chế thi đua, tiêu chuẩn đánh giá thi đua khen thưởng: Đ/c Thúy)

7- Chủ tịch công đoàn báo cáo về phong trào thi đua- Phát động phong trào thi đua mới.(Đ/c Thúy)

          8- Các ý kiến thảo luận, bổ sung tại Hội nghị.

 ( Chỉ những vấn đề lớn liên quan đến toàn đơn vị mới đưa ra thảo luận tại hội nghị toàn thể)

          * Đại diện đại biểu cấp trên phát biểu:

          9- Hiệu trưởng tiếp thu hoặc giải trình các ý kiến, kiến nghị đề xuất của cán bộ viên chức người lao động.

          - Kết luận thống nhât các nội dung cần phải thực hiện trong toàn đơn vị.

          10- Chủ tịch Công đoàn tiếp thu và giải đáp các kiến nghị của CBGV, NV thuộc phạm vi trách nhiệm Công đoàn nhà trường.

          - Điều hành biểu quyết các chỉ tiêu thi đua trong năm học 2020-2021 và thông qua báo cáo kết quả đăng kí thi đua đầu năm học của tập thể, cá nhân trong đơn vị.

          11- Kí cam kết thi đua năm học 2020-2021 giữa Hiệu trưởng và chủ tịch Công đoàn. (Đ/c Thúy chuẩn bị nội dung cam kết).

          12- Thư ký thông qua nghị quyết Hội nghị (Đ/c Thìn)

          13- Đại diện đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội. (Đ/c Ty)

          III- Công tác chuẩn bị.

+ Hiệu trưởng: - Xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020, các chỉ tiêu kế hoạch các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức cấp tổ, Hướng dẫn đăng kí các danh hiệu thi đua.

+ Ban chấp hành công đoàn: - Tập hợp báo cáo kết quả phong trào thi đua 2019 - 2020; vận động viên chức, người lao động hưởng ứng phong trào thi đua, các cuộc vận động ; tập hợp đăng kí các danh hiệu thi đua 2020- 2021; Các quy chế; Bản nội dung ký cam kết thi đua giữa nhà trường và công đoàn năm học 2020-2021. Hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân viết báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sátnăm học 2019-2020 và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm học 2020- 2021theo nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

Hội nghị viên chức cấp tổ tiến hành vào14 giờ ngày 16 tháng  10 năm 2020.

Hội nghị cán bộ, viên chức cấp trường tổ chức vào 13h 30 ngày 19 tháng 10 năm 2020.

+ Kế toán - Văn thư:  giúp Hiệu trưởng xây dựng :   

 -  Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.

 + CT công đoàn, PHTgiúp HT: Xây dựng Dự thảo quy chế thi đua, sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn đánh giá thi đua.

Phân công:                 

        - Làm công tác tổ chức: (Đ/c Luận) XD kịch bản chương trình hội nghị. 

- Viết và gửi giấy mời (Đ/c Thìn.)

          - Chuẩn bị CSVC, khánh tiết, âm thanh (Chi đoàn, Thủy; đ/c Chương).

          - Lễ tân (Đ/c Điệp, Nguyễn Thu Hương; Hoàng-Hương)                

         - Kinh phí tổ chức Hội nghị:  Giao Đ/c Điệp và đ/c Thúy CTCĐ tham mưu.

         - Chụp ảnh đưa tin: Đ/c Tạ Thu Hằng đăng bài.

Trên đây là kế hoạch Hội nghị viên chức 2020-2021. Đề nghị CB – GV – NV nhà trường nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận:

- Chi bộ (B/cáo);

- Công đoàn-BGH-CĐ (P/hợp);

- Các Tổ trưởng(t/hiện);

- TB Thanh tra nhân dân(t/hiện) ;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Dương Văn Ty

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 34
Tháng 03 : 92
Năm 2021 : 2.063